Mаркетинг цели

Се согласувам да добивам комерцијални информации за производите кои ги нуди Финансиско Друштво МОГО Кредити ДООЕЛ Скопје, преку електронските средства за комуникација, вклучително, но не ограничено на E-mail и ЅМЅ пораки.